Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná) Mzdová agenda BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná) Volební agenda (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné (listinná, elektronická) Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná, elektronicky) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) JDH při obci (listině) Evidence majitelů psů (listinná) Evidence včelstev (listinná) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Veřejné opatrovnictví
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení personální agendy vedení mzdové agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel požadavek vlastníka objektu Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení hasičeské jednotky Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví vedení agendy výkon opatrovnictní
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce zaměstnanci obce zaměstnanci obci obyvatelé obce Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm veřejnost Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Občané a jiní Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Členové JSDH Majitelé psů včelaři na území obce Plátci a příjemci Plátci a příjemci občané
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, kód pojišťovny, číslo OP, bankovní spojení jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, adresa Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, kód pojišťovny, OP, bankovní spojení
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad místostarostka, účetní , zdravotní pojišťovna, OSSZ, FÚ Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci dotčeny občan Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci starostka, místostarosta, účetní Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci starostka, místostarosta,
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby S50, S10, S5, S3 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 5 let 5 let 1 rok 10 let 5 let? 5 let 5 let 5 let S10, S5, V10, A10 S10, S5, V10, A10 V5, S10
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c e c c c c c c c c c e c c c c e c e c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon 262/2006 Sb. , Zákoník práce zákon č. 262/ 2006 Sb, Zákoník práce 262/2006 Sb., - Zákoník práce, zákon 133/2000 zák. o ev. obyvatel zákon 133/2000 zák. o ev. obyvatel zákon 133/2000 zák. o ev. obyvatel zákon 183 / 2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 132/2006 Sb. zákon o kronikách obcí zák. o místních poplatcích 565-1990 89/2012 Sb., Občanský zákoník 89/2012 Sb., Občanský zákoník Usnesení vlády ČR 270/2015 zák. 300/2008 Sb o elektronickýc úkonech a autorizované 499/2004 Sb, zákon o archivnictví a spisové službě a o změně vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství  183/2006 Sb. stavební zákon 500/2004 Sb. - Správní řád  106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 111/2009 Sb, o základních registrech, 128/200 Sb., o obcích zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další 500/2004 Sb. správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.  128/2000 Sb. zákon o obcích 257/2001 Sb., o knihovnách 133/1985 Sb. o požární ochraně 128/2000 Sb. zákon o obcích 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči Zák. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví Zák. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví zák. č. 89/2012/ Sb. občanský zíkoník, zák. 99/1963 Sb občanský soudní
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X x X x X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE