Dotace

spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

na "Odvedení dešťových vod ze střechy stodoly do retenční nádrže" v obci Grymov

 

 dotace


Dotace  z Olomouckého kraje 2018

V roce 2018 byla podána na Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí dotace na "Vybudování  sociálního zázemí v obecní stodole Grymov" z rozpočtu Olomouckého kraje.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č.2018/02148/OSR/DSM uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů jež byla podepsána mezi Olomouckým krajem a obcí Grymov dne 11.6.2018, z dotačního titulu č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce bylo vyhověno částkou 350 415,- Kč.

Stav před rekonstrukcí:

1.png

PC111826 (1).JPG

PC111829.JPG

PC111830.JPG

sociálka.JPG

Průběh rekonstrukce:

20181222_131434.jpg

20181222_131405.jpg

20181222_131441.jpg

20181222_131501.jpg

20190115_130212.jpg

20190115_130155.jpg

20190115_130112.jpg

20190115_125942.jpg

20190115_130024.jpg

Dotace z Olomouckého kraje 2018

Na základě žádosti obce Grymov na "Rekonstrukci studny na návsi obce Grymov" bylo usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/34/2018 ze dne 23.4.2018 z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu vyhověno částkou 40 400,- Kč.

původní stav:

studna grymov.JPG

nový stav:

IMG_20180925_165055_resized_20180925_052254730.jpg

IMG_20180925_165156_resized_20180925_052256747.jpg

IMG_20180925_164919_resized_20180925_052255004.jpg

Dotace

Schválení přijetí dotace a Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POV Olomouckého kraje č. 2016/01306/OSR/DSM, která byla schválena na VZ obce Grymov dne 20.6.2016 ve výši 69 675,- Kč. .

 

Olomoucký kraj_2016.jpg

 

grymov_bottom.png